Kan jeg stole på SSBs prognoser for boligprisutviklingen?

Kan du stole på SSBs prognoser for boligprisutviklingen? En gjennomgang viser grove undervurderinger av prisutviklingen 

Av: Marius Harridsleff 

Kan du stole på SSBs boligprisprognoser? Boligpris-prognosene til Statistisk sentralbyrå blir ofte sitert. Kan du stole på dem?  

En gjennomgang av SSBs tidligere prognoser viser grov undervurdering av prisutviklingen de siste ti årene. Her kan du selv lese og vurdere prognosene.  

 

Utfordrende oppgave 

  1. november2007:«Vi regner med at veksten i boliginvesteringene vil bli beskjeden framover, men nivået på boligbyggingen er likevel høyt. Vi antar at boligprisene framover vil vokse om lag i takt med den generelle prisstigningen.» 

Det følgende året falt prisene 9,6 prosent. 

  1. februar2009:«Trass i lavere renter ventes boligprisene ikke å nå bunnen før mot slutten av inneværende år. Vi anslår at fallet da har vært opp mot 20 prosent. Vi antar at boliginvesteringene vil begynne å ta seg opp litt ut i 2010.» 

På dette tidspunktet i begynnelsen av 2009 var allerede bunnen tilbakelagt og det følgende året steg boligprisene 11 prosent.  

  1. desember2009:«Vi regner med en mer moderat vekst framover. Det er samtidig tegn til at den langvarige nedgangen i boliginvesteringene nærmer seg slutten. Boligprisutviklingen bidrar til bedret lønnsomhet av nybygging, og vi regner med oppgang i boliginvesteringene gjennom neste år. Som årsgjennomsnitt må man likevel trolig vente til 2011 for å finne en økning.» 

Allerede året etter, i 2010 steg prisene med 9,7 prosent. 

 

Også renteprognoser 

Rentenivået er tett knyttet til boligprisene og en av mange faktorer SSB skjeler til i arbeidet med boligprisprognoser. På rentenivået har også SSB slitt med å treffe. 

  1. desember2009:«Bankenes utlånsrente påvirkes med et tidsetterslep av pengemarkedsrenta. På årsbasis anslås den gjennomsnittlige utlånsrenta i bankene til å nå en bunn i 2010 med 4,1 prosent, og at den deretter øker gradvis til knappe 6 prosent i 2012.» 
  2. februar2010:«Vi har lagt til grunn en pengemarkedsrente på 2,9 prosent i 4. kvartal i år. I 2013 regner vi med at pengemarkedsrenta på årsbasis kommer opp i 5,2 prosent, mens bankenes utlånsrente vil ligge på 6,4 prosent.» 

I praksis var rentetoppen allerede nådd i 2009 og gjennomsnittlig utlånsrente kom aldri over 4,1 prosent. Den flatet først ut før den begynte å falle til dagens nivå på drøyt to prosent. 

 

Moderat ble høy 

  1. februar2010: «Vi regner med en mer moderat prisvekst framover. Det høye prisnivået bidrar til bedret lønnsomhet ved nybygging, og vi regner med at boliginvesteringene vil stige gjennom inneværende år, etter å ha falt gjennom to og et halvt år. Som årsgjennomsnitt må man likevel vente til 2011 for å finne en økning.» 

Det året steg boligprisene med 9,7 prosent og i 2011 steg de med 10,7 prosent. 

  1. juni 2010:«Den kraftige rekylen i boligprisene etter fallet gjennom andre halvår 2008 er over, og vi regner med en moderat realprisvekst på boliger framover.»

De følgende 12 månedene steg boligprisene 10,9 prosent, en nær historisk høy prisvekst. 

 

Ned da SSB spådde opp 

  1. desember 2010«Framover regner vi med at prisveksten blir mer moderat. Høy befolkningsvekst, høy realinntektsvekst og samtidig relativt lave renter, bidrar til at boligprisveksten likevel kan bli opp mot 5 prosent i de neste to årene, og enda noe høyere i 2013.»

Fasiten ble 10,7 prosent i 2011 og 8,9 prosent i 2012. 2013, som skulle gi enda noe høyere oppgang ga faktisk en marginal nedgang i prisene. 

  1. juni 2012:«Utsiktene til en lang periode med lave renter og høy inntektsvekst vil trolig bidra til at boligbyggingen igjen vil ta seg opp og at boligprisveksten vil fortsette i tiden fremover.»

Det følgende året ga altså en nedgang i prisene. 

  1. desember 2015:«Vi venter at prisene gjennomgående vil falle noe ut året og inn i 2016. Som årsgjennomsnitt anslår vi likevel at boligprisene vil stige med 5,8 prosent i 2015 og 1,5 prosent i 2016.»

Fra fjerde kvartal 2015 til fjerde kvartal 2016 steg prisene med 15,9 prosent. 

 

 

 

By | 2017-08-18T15:09:42+00:00 August 18th, 2017|Categories: BOLIGMARKEDET|Tags: , , , , |Comments Off on Kan jeg stole på SSBs prognoser for boligprisutviklingen?

Send this to a friend